Site-ul este in versiunea beta ! Pentru sugestii/reclamatii va rugam sa ne contactati !
Contract cu clientul


Cauta
Cauta
Tara Locatie Tip oferta Hotel Data intrare Data iesire Pret
75 RON 2000 RON


Contract cu clientul


CONTRACT de comercializare a pachetului de servicii turistice

Nr. .......................... din .......................................PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. BIBI TOURING S.R.L., cu sediul în b-dul Republicii, nr. 10, bl. 33 ,licenţa de turism 1441/2012, tel: 0244. 514768, tel: 0742.872835, fax: 0244.407346 e-mail: office@bibi.ro, web: http://www.bibi.ro, CUI: RO 4621388, RC: J 29/2249/93, cont lei : RO62BRDE300SV04780713000, B.R.D. Ploieşti, reprezentată prin Adrian Voican - Director General, denumită în continuare Agenţie,
Şi
Turistul/Reprezentantul turistului:
D-na/D-nul________________________________________________domiciliat in_____________________________
_________________________________________________________________________________________________
tel._______________________________________CI/Paşaport seria_______nr_________________________________
eliberat de ________________________CNP ___________________________________________________________
au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001 aprobată prin Ordinul nr.516/2005.
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de SC ..................................................................., cu sediul în ........................................................................ ............. ....., CUI .............................., licenţa de turism nr. ..............., care garantează buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agenţia.
Art. 2 Agenţia comercializează urmatoarele pachete de servicii turistice:
Program A) La cerere B) Standard din care: - bilete de odihna si tratament
- altele
- denumire program __________________________________________________________________
- perioada___________________________________________________________________________
- nr. persoane _______________________________________________________________________
- total preţ_______________________________________Voucher nr. _________________________
- asigurare storno ____________________________________________________________________
- asigurare medicală __________________________________ taxa viza________________________
Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare, dupa caz, fac parte integrantă din prezentul contract.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 4 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice prevăzute la art.2, în schimbul plăţii preţului.
Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), sau in confirmarea de servicii, puse la dispozitie sub intreaga responsabilitate si garantare de societatea organizatoare precizata la art.1.
3. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Art. 5 Preţul contractului este cel prevazut la art. 2 şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
La înscriere este obligatorie plata unui avans de 50% din serviciul turistic. Avansul este retinut de agentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa.
Plata finala se face cu maxim 15 zile inaintea inceperii sejurului sau excursiei.
4. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art.6 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI:
Să pună la dispoziţia turistului în momentul cumpărării serviciului toate informaţiile de care are nevoie pentru buna derulare a serviciului turistic respectiv.
In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia constata ca nu le mai poate realiza, aceasta este obligata:
- sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
- sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
- in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si dupa caz despagubirea pentru serviciile neprestate.
Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
- cand neandeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
- cand neandeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita ( modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc. ).
În cazul în care agenţia este nevoită să modifice una dintre clauzele esenţiale ale contractului,aceasta va informa turistul cu minim 15 zile înaintea începerii excursiei / sejurului, iar turistul, în 5 zile de la primirea înştiinţării, este obligat să comunice opţiunea sa: rezilierea contractului, fără plata de penalităţi sau acceptarea noilor condiţii.
Să anunţe cu minim 2 zile înaintea începerii sejurului eventualele amânări sau anulări din motive independente de agenţie.
Agenţia organizatoare, îşi rezervă dreptul de a înlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport iniţial, asigurând servicii de calitate similară sau superioară, informând turistul înaintea începerii programului turistic sau în timpul derulării acestuia; acest fapt nedând dreptul turistului sa renunţe la pachetul turistic sau sa aibă pretenţii suplimentare fata de agenţie. In cazul in care dupa inceperea calatoriei turistice, modificarile de mai sus nu ofera posibilitatea asigurarii serviciilor de aceeasi calitate, Agenţia se obliga sa restituie numai sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate, fara nici o alta pretentie din partea turistului. Din motive intemeiate turistul poate sa nu accepte alternativele oferite, Agenţia având obligaţia sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului si dupa caz despagubirea serviciilor neprestate, fara alte pretentii din partea turistului.
In cazul serviciilor de turism organizate de alte agenţii colaboratoare, in situaţia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia Bibi Touring nu se face vinovata de aceste nereguli, raspunderea pentru plata despagubirilor datorate turistilor fiind a agentiei de turism organizatoare colaboratoare. Plata despăgubirilor se face de către agenţie după soluţionarea legala a chemării in garanţie a agenţiei organizatoare.
Agenţia de turism nu raspunde de valabilitatea si corectitudinea documentelor de trecere a frontierei, documente apartinand turistului ce cumpara servicii turistice.
Conform Legii nr. 677/2001, touroperatorul SC BIBI TOURING SRL, este inregistrata la "Autoritatea Nationala de Supravegherehere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal", in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 5288. Prin intermediul serviciilor de turism BIBI Touring
SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale turistilor, prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali.
Art.7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI
În cazul în care turistul nu poate beneficia de serviciul turistic comandat, acesta poate cesiona contractului unei terţe persoane care îndeplineşte condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responasabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestui transfer. Transferul se face prin rezilierea contractului deja încheiat şi încheierea altuia între agenţie şi terţa persoană.
In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare , turistul are dreptul:
- sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara , propus de Agentie;
- sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara , propus de agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
- sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neandeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
- anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul;
- anularea s-a datorat unui caz de forta majora ( circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
- anularea s-a facut din vina turistului
Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului , structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la agentie.
Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.
Turistul este răspunzător pentru consecinţele ce decurg din nerespectarea programului excursiei ( serviciului turistic), pierderea actelor de identitate sau a documentelor de călătorie,cazare,masă şi servicii suplimentare.
Prin prezentul contract sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de BIBI Touring SRL in interes turistic si pentru a primi materiale
informative periodice(SMS, e-mail, telefon, brosuri, cataloage, etc)
5. ASIGURARI
Art.8 Agenţia de turism a încheiat „Poliţă de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism" , nr. 8064468P, la cu Generali Asigurari cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Gh. Polizu, Nr. 58 – 60, et. 1, tel: 0213078484, e-mail: smb@generali.ro.
6. CONDIŢII DE RETRAGERE
Art.9 În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, excepţie făcând cazurile de forţă majoră, la cerere, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
A) Pentru servicii proprii - la cerere sau standard - organizate de agentie:
a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;
c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
B) Pentru servicii furnizate de alte agentii organizatoare:
- conditiile de retragere sunt conform " Conditiilor generale de vanzare" ale acestora.
C) În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament in tara:
a) dacă cererea de restituire se depune în orice moment după achitarea avansului şi până cel târziu cu 15 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentă;
b) dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 15 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă turistul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţ ori din valoarea încasată până la acea dată de Agenţie;
Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale, respectand conditiile de retragere de la punctele A,B si C.
În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
La ofertele speciale si programele “Inscrieri timpurii” rezervarile sunt nerambursabile si nemodificabile atat la serviciile proprii cat si la serviciile furnizate de alte agentii organizatoare.
7. RECLAMATII
Art.10 În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite in momentul constatarii acestora atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris (insotita de copia sesizari), în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 15 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract. Daca contractul a fost incheiat cu reprezentantul turistului, reclamatia va fi semnata si de acesta in deplina cunostiinta de cauza si responsabilitate. Agentia poate acorda despagubiri numai pentru serviciile proprii in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi valoarea comisionului agentiei aferent pachetului turistic respectiv. Alte despagubiri vor fi acordate de organizator sau prestator dupa constatarea si solutionarea legala a acestora.
Daca turistul nu a notificat in scris neregulile conform procedurii de mai sus Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru neplacerile si neregulile constatate de turist, acesta pierzând dreptul de a solicita despăgubiri.
8. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
Art. 11 Ìn conformitate cu principiile deontologice ale activitatii desfasurate, partile se obliga sa asigure deplina confidentialitate a tuturor informatiilor pe care le detin sau le vor dobandi pe parcursul derularii contractului. Informatiile confidentiale sunt informatiile inaccesibile unor terte persoane a caror divulgare ar putea afecta imaginea si activitatea ambelor parti.
Orice informatie, sesizare, reclamatie, etc. facuta de una din parti (inclusiv turistul si/sau reprezentantul acestuia), in mod neintemeiat sau cu nerespectarea prevederilor prezentului contract, poate da dreptul celeilate parti sa solicite daune interese pentru acoperirea prejudiciilor morale sau materiale provocate.
9. ALTE CLAUZE
Art. 12 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi probează.
Eventualele litigii survenite între părţi pe parcursul derulării prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar acestea sunt de competenta instanţelor în circumscripţia cărora se află sediul S.C. BIBI TOURING S.R.L
Prezentul contract se completeaza cu prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr 516 din 12.04.2005 si cu dispoziţiile legale privind activitatea de comercializare a programelor turistice ale agentiei organizatoare, documente ce fac parte integranta din prezentul contract, prin a carui semnare turistul/reprezentantul declara ca a luat la cunostinta si este de acord in deplina responsabilitate cu toate aceste prevederi.
Prezentul contract a fost incheiat in 2(două) exemplare cu conţinut identic, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Agenţia de turism,                                                                                                                               Turist/Reprezentantul turistului,